Документация:

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ,  ИЗТЕГЛИИ ОТ САЙТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. СЪЕДИНЕНИЕ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че Посещение на строителните площадки се организира от Възложителя на дати 24.07. 2014 г и 28.07.2014 г. от 10:00 часа.

 

 


Публикувана в Обществени поръчки

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Глава осем „а” от ЗОП, със следния предмет: Ремонт на сгради собственост на община Сунгурларе:

1. Изграждане на отоплителна инсталация , покривна конструкция и саниране на административната сграда на общината.

2. Ремонт на читалище с. Чубра.

 

Документация:

 

Публикувана в Обществени поръчки

 

Публична покана по реда на Глава "8 а" от ЗОП с предмет:Ремонт на ІV-класна пътна мрежа,община Сунгурларе-2014г.с подобекти:

Публикувана в Обществени поръчки

 

"Провеждане на обучения по ключови компетентности на служителите на община Сунгурларе по проект: "Укрепване на организационния и административен капацитет на общинска администрация- гр. Сунгурларе чрез повишаване на квалификацията на служителите в нея", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

Публикувана в Обществени поръчки

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:
„Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улична мрежа в населени места на територията на Община Сунгурларе”

Публикувана в Обществени поръчки
Понеделник, 20 Януари 2014 13:10

Публична покана за обществена поръчка

 

„Предоставяне на консултантски услуги: извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ на държавната администрация на всички структури на общинската администрация и Дейности за оптимизиране на общинската структура и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублирани функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността на администрацията. Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на общинската администрация” по Проект № 13-11-34/29.10.2013г. “Ефективна структура на общинска администрация Сунгурларе, чрез оптимизиране”.

Публикувана в Обществени поръчки
Страница 1 от 3

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

Кой е тук?

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/