Съобщения

Обявление за инвестиционно намерение от Живко Петков-2001 ЕООД

 

О Б Я В Л Е Н И Е


За инвестиционно намерение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околата среда /ново.-ДВ, бр.3 от 12,02.2016 год./

Живко Петков-2001 ЕООД, ЕИК 147191951, с адрес на управление гр.Бургас, ул.”Места”№44 вх.1,ет.1 ,ап.2, представлявана и управлявана  от Живко Петков Петков

О Б Я В Я ВА

На Кмета и населението на Община Сунгурларе инвестиционното си намерение : „Отглеждане на сладководни риби без строителни работи или дейности,нарушаващи целостта на терена, в язовир 128,877 дка,представляващ имот №000384 по КВС в землището на с.Съединение ,обл.Бургаска с ЕКАТТЕ 70514.


В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 2.


                                        

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/