Съобщения

З А П О В Е Д № 231 / 30.03.2016г.

 

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 14 ал.7 и ал.8 от  ЗОС, § 12 т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ
ВЪВ ВРЪЗКА: чл.71 и чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, пар. 4 ал.1 от ЗСН, Решение по т.6 от Протокол № 7/01.03.2016г. на Общински съвет гр.Сунгурларе
З А П О В Я Д В А М :

 

Насрочвам публичен  търг с явно наддаване за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване язовири, чрез предоставянето им под  наем, както следва:
1.Язовир с площ 10,204 дка., представляващ имот № 000110 по КВС в землището на с.Костен, за срок от десет години, с начална тръжна цена 244,90 /двеста четиридесет и четири лева и деветдесет стотинки/ без ДДС, годишно.
2.Язовир с площ 10,721 дка., представляващ имот № 000019 по КВС в землището на с.Терзийско, за срок от десет години, с начална тръжна цена 257,30 /двеста петдесет и седем лева и тридесет стотинки/ без ДДС, годишно.
3.Язовир с площ 41,470 дка., представляващ имот № 000530 по КВС в землището на с.Подвис, за срок от десет години, с начална тръжна цена 995,00 /деветстотин деветдесет и пет лева/ без ДДС, годишно.
4.Язовир с площ 10,142 дка., представляващ имот № 000405 по КВС в землището на с.Везенково, за срок от десет години, с начална тръжна цена 243,40 /двеста четиридесет и три лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, годишно.
5.Язовир с площ 11,309 дка., представляващ имот № 000228 по КВС в землището на с.Терзийско, за срок от десет години, с начална тръжна цена 271,40 /двеста седемдесет и един лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, годишно.
6.Язовир с площ 17,073 дка., представляващ имот № 000199 по КВС в землището на с.Прилеп, за срок от десет години, с начална тръжна цена 409,70 /четиристотин и девет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС, годишно.

Търгът да се проведе  при следните условия:

- наемната цена за първата година се заплаща преди сключване на договора, а наемната цена за всяка следваща година се заплаща в месеца преди започване на годината за ползване на язовира.

- почистването на язовирите и възстановяването на съоръженията към тях са изцяло за сметка на наемателя.

- язовирите /водоемите/ да не се ограждат, за да бъдат достъпни за водопой на животни.

Търгът да се проведе на 20.04.2016 г. от 13.30 часа  в заседателната зала на Общината.

В търга могат да участват еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани по реда на Търговския закон, които нямат задължения към МДТ – Сунгурларе и Община Сунгурларе.
Депозитът за участие в търга е 50% от обявената началната годишна наемна цена.

Необходими документи за участие в търга:
1.Заявление за участие по образец.
2.Внесен депозит.
3.Копие на удостоверение за вписване в търговския регистър издадено не по-късно от предходните три месеца, или извадка от Търговския регистър за актуално състояние.
4.Удостоверение от отдел „Местни данъци и такси” за липса на задължения към община Сунгурларе.
5.Удостоверение от отдел „Общинска собственост” за липса на задължения към община Сунгурларе.

Не се допуска до участие в търга участник, който има финансови задължения към общината, или е бил наемател на общински имот и договорът е бил прекратен по негова вина през последните пет години.

Оглед на имотите да се извършва всеки ден с представител от  съответното кметство  или кметско наместничество .

Документи за участие в търга се приемат до 12.00 часа на 19.04.2016г.  в деловодството на общината.        

Заповедта да се връчи на отдел „ОС”, Кмет на с.Костен, Кмет на с.Подвис, Кмет на с.Прилеп  и Км.наместник на с.Терзийско за сведение и изпълнение.

 

Кмет на Община Сунгурларе:……………..
  /инж.Васил Панделиев/

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/