Съобщения

ЗАПОВЕД №232/30.03.2016г.

 

ЗАПОВЕД
№    232 /30.03.2016 г.  НА ОСНОВАНИЕ: Чл.71 и чл.72 от Наредбата за РПУРОИ ВЪВ ВРЪЗКА С: Чл.14 , ал.2 и ал.3 от ЗОС


ЗАПОВЯДВАМ:


Насрочвам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на имот – частна  общинска собственост, а именно: самостоятелен търговски обект, находящ се на първи етаж от масивна двуетажна сграда, построена в УПИ ІІ-800 кв.68 по ПУП на гр.Сунгурларе, представляващ ресторант-бистро с площ 365,58кв.м., състоящ се от:
-    търговска част с обща полезна площ 132,92кв.м., включваща: търговска зала с полезна площ 117,54кв.м. и мокър бюфет с полезна площ 15,38 кв.м.
          -   складова площ с обща полезна площ 188,95 кв.м., включваща: WC – жени с полезна площ 5,72 кв.м., WC – мъже с обща полезна площ 4,23 кв.м., умивалня с полезна площ 4,84 кв.м., офис-сервитьори с полезна площ 12,38 кв.м., склад с полезна площ 4,83 кв.м., склад напитки с полезна площ 44,85 кв.м., умивалня зала с полезна площ 10,33 кв.м., умивалня топла кухня с полезна площ 5,82 кв.м., топла кухня с полезна площ 37,12 кв.м., подготвителна месо с полезна площ 3,76 кв.м., подготвителна пилета с полезна площ 3,83 кв.м., подготвително зеленчук с полезна площ 3,85 кв.м., дезинфекция яйца с полезна площ 0,81 кв.м., котелно с полезна площ 6,25 кв.м., приемно с полезна площ 14,86 кв.м., WC – персонал с полезна площ 2,80 кв.м., склад зеленчуци с полезна площ 3,87 кв.м., склад продукти с полезна площ 8,11 кв.м., стая за персонала с полезна площ 5,96 кв.м.;
за търговска дейност.
        Горепосоченият търг да се проведе с явно наддаване на 26.04.2016г. от 13,30 часа в заседателната зала на Общината.
        Търгът да се проведе при следните условия:
         1.Наемателят да извърши за своя сметка всички необходими действия във връзка с изготвянето и одобряването на техническата документация на обекта за ползването му по предназначение.
        За начална годишна цена при наддаването в търга определям сумата в размер на 11233,92 лв. без ДДС.
         Депозита за участие в търга е 10% от началната годишна тръжна цена, т.е. 1123,39 лв. без ДДС и се внася в касата на Общината.
        Оглед на имота се извършва всеки работен ден.
        Необходими документи за участие в търга:
         1.Заявление за участие /по образец/.
         2.Внесен депозит.
         3.Актуално състояние за юридически лица издадено не по-рано от предходните три месеца /извадка от търговски регистър/.
         4.Удостоверение от отдел ,,Местни данъци и такси,, за липса на задължения към Община Сунгурларе.
         5.Удостоверение от отдел „Общинска собственост” за липса на задължения към Община Сунгурларе.
        Документи за участие в търга се приемат до 25.04.2016г. до 12.00 часа в деловодството на Общината.
       Заповедта да се връчи на отдел ,,ОС,, при Общината за сведение и изпълнение.


                                                                            Кмет на Община Сунгурларе:....................
                                                                                                           /инж. Васил Панделиев/

 

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/