Съобщения

Заповед №207/21.03.2016г.

 

Заповедта е за насрочване на публичен търг за отдаване под наем, за срок до десет години на имот - публична общинска собственост,
а именно: павилион с площ 9,61кв.м., ситуиран под № 2, съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми съоръжения, находящ се в УПИ VІ кв.57 по ПУП на гр.Сунгурларе за обущарски услуги.

 

 

Заповед №207

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/