Съобщения

Обявление за инвестиционно намерение от Живко Петков-2001 ЕООД

 

О Б Я В Л Е Н И Е


За инвестиционно намерение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околата среда

Прочети още...

З А П О В Е Д № 231 / 30.03.2016г.

 

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл. 14 ал.7 и ал.8 от  ЗОС, § 12 т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ
ВЪВ ВРЪЗКА: чл.71 и чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, пар. 4 ал.1 от ЗСН, Решение по т.6 от Протокол № 7/01.03.2016г. на Общински съвет гр.Сунгурларе
З А П О В Я Д В А М :

Прочети още...

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/