Дирекции и отдели

Дирекции и отдели

 

ОБЩА  АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на Дирекция „Обща администрация” – инж. Катерина Жекова;

Началник отдел „Бюджет и финанси” – Елена Ралчева

Гл.експ. „Бюджет и финанси” – Иванка Генчева

Гл.експ. „Счетоводител”- Мария Стоянова

Мл.експ. „Счетоводител” – Ирина Ружева

Мл.експ. „Счетоводител” – Ружди Хаджен

Ст.спец. „Счетоводител- касиер”- Марушка Кехайова

Гл. експ. АПО – Ирина Петкова

Юрисконсулт- Десислава Славова

Ст. експ. АОД – Екатерина Пахова

Мл. експ. АПОН – Красимира Байчева

Гл. спец. ГРАО- Миланка Карагьозова

Ст. спец. „Човешки ресурси”- Радослава Христова

Гл.експ. „Общинска собственост”- Валентина Узунова

Спец. „ЖН и НО” – Соня Колева

Гл.експ. „Общ. поземлен фонд” – Веселина Парталова

Мл.експ. ОбС – Марияна Петкова

Спец. АПОН с. Везенково- Албена Калайджиева

Спец. АПОН с. Терзийско – Койна Русева

Спец. АПОН с. Завет – Анита Момчева

Спец. АПОН с. Съединение – Живка Бакалова

Спец. АПОН с. Манолич – Гюлназ Ибиш

Спец. АПОН с. Прилеп – Василка Георгиева

Спец. АПОН с. Славянци – Димитрина Андреева

Спец. АПОН с. Грозден – Веселина Костова

Спец. АПОН с. Черница – Величка Байнашева

Спец. АПОН с. Подвис – Валентина Йорданова

Спец. АПОН с. Скала – Дарина Станчева

Спец. АПОН с. Костен – Гюсюм Коджаисуф

Спец. АПОН с. Чубра – Златка Пенкова

Спец. АПОН с.Лозарево- Теодора Зенгинова

Спец. АПОН с. Вълчин – Недка Миндова

Спец. АПОН с. Климаш- Семиха Хасан

 

 • изготвя обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета и осъществвява контрол за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет;
 • извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите на общинския бюджет;изготвя заявките за необходими средства на Общината;
 • подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;
 • разработва Вътрешни правила за работната заплата; предлага ги за одобрение от Кмета на Общината и следи за тяхното изпълнение;
 • води отчетност на всички дълготрайни активи чрез проверки и инвертаризации в изпълнение на чл.21 и чл.22 от Закона за счетоводството;
 • изготвя годишен финансово- счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно чл.чл. 23-32 от Закона за счетоводството и Национални счетоводни стандарти;
 • организира отчетността на дълготрайните активи на Общината;
 • организира съхранението на счетоводната информация и ползването и съгласно чл.чл.42-45 от Закона за счетоводството;
 • подпомага Кмета на Общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково- материални ценности;
 • осигурява общинската администрация с необходимите консумативи и материали за дейността й;извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;
 • подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите;
 • изготвя предложения до Общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл.9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;
 • съдейства за подготовката на план- сметките и калкулациите на разходите при определяне на размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Общината;
 • представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет, с цел отстояване интересите на общините в преговорите с Министерство на финансите и други министерства и ведомства;
 • осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
 • изготвя предложение до Общинския съвет за промени в Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;
 • оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни средства;
 • изготвя проекта за инвестиционната програма на Общината и отчетите за нейното изпълнение;
 • събира приходите от наеми и продажба на общинска собственост и таксите по ЗМДТ;
 • осигурява предварителен и текущ контрол при разходването на бюджетни кредити по функции, групи дейности;
 • контролира набирането и разходването на средства по извънбюджетни сметки и фондове, отчитането на бюджетните и извънбюджетни средства, финансовите взаимоотношения на Общинатас търговски дружества с общинско имущество;
 • осъществява предварителен и текущ контрол при разходването на бюджетни средства от второстепенните разпоредители с бюджетни средтсва;
 • подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинска администрация;
 • разработва поименно длъжностно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация и дейностите към нея и ги представя за одобрение от Кмета;
 • води статистическа отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд „Работна заплата” и други източници;
 • разработва и предлага за утвърждаване „Система за финансово управление и контрол” и контролира функционирането й;
 • упражнява предварителен контрол преди взимане на решение за поемане на задължение и/или извършване на разход;
 • планира, организира и провежда контролна дейност за спазване на бюджетната дисциплина;
 • поддържа регистър за подадените заявки за поемане на задължения и искания за извършване на разход.

 • осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация;
 • следи за своевременното изпълнение на решенията на Общинския съвет;
 • осъществява деловодната дейност на администрацията;
 • извършва информационно- аналитичната работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;
 • контролира и координира дейността на Центъра за услуги и информация на гражданите;
 • организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;
 • осигурява технически залите в основната административна сграда и подготвя, координира и контролира графика за тяхното ползване;
 • подпомага дейността на кметовете и кметските наместници;
 • координира задачите, свързани с организационно- техническата подготовка на избори и др.Форми на пряка демокрация;
 • организира и осигурява мероприятията на Общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегацииот страната и чужбина, в т.ч. и от побратимените градове;
 • води заповедната книга на Общината;
 • проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;
 • води регистрите по гражданско състояние и гражданска регистрация;
 • организира, осигурява връзките на Общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
 • извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;
 • създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез анкети, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;
 • поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на Общината и изграждане на коректен образ на Кмета и общинската админстрация и Общинския съвет;
 • организира и осигурява спазването на протокола в Общината;
 • осъществява контакти с неправителствени организации от страната и чужбина и осигурява взаимен обмен на информация, знания и опит;
 • организира и осигурява въвеждането на данни за общината в Регистъра за административните структури и актове на органите на изпълнителната власт.    

 • проучва и комплектова документите, доказващи собствеността на Общината и съставя актове за общинска собственост;
 • проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;
 • подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на Общината на имоти- държавна собственост;
 • съставя актове за незаети общински имоти;
 • подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като общинска собственос, като тези, основанието на които е отпаднало;
 • поддържа в актуалност главния регистър, досиетата, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост;
 • обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти -частна и общинска собственост и подготвя документите свързани с тях;
 • обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общинските имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;
 • изготвя проекти на решения на общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна, общинска собственост и след приемането им ги изпълнява;
 • организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съотвествие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;
 • координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройството на територията, касаещи имотите общинска собственост;
 • извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;
 • изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;
 • изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;
 • изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите; заверява молби- декларации по обстоятелствени проверки;
 • подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;
 • подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности;
 • организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на Общината;
 • изготвя предложения до Кмета на Общината и Общинския съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд;
 • подготвя информация в рамките на своята компетентност по закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра;
 • води регистъра на категоризираните туристически обекти за хранене и подслон;
 • извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определена категория;
 • консултира потребителите и упражнява контрол върху спазване на техните права в съотвествие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия;
 • приема заявления за заверяване на регистри за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и ги вписва в регистър;
 • приема и обработва молби за разполагане на рекламно- информационни елементи на територията на Общината и гио внася за разглеждане в комисията. След решение на комисията се подготвят решения в съответствие с Наредбата на общински съвет;
 • внася предложение до Общинския съвет за одобряване на транспортната схема на Общината;
 • извършва справки и въз основа на тях издава удостоверения относно правото на ползване на земеделски земи, удостоверения от емлячните регистри;
 • издава удостоверения за характеристиката на земята по искане на земеделски производители и собственици на земеделски земи, придобити по реда на §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи;
 • организира и контролира дейността на приюта за бездомни кучета;
 • води регистър на тютюнопроизводителите в Общината;
 • извършва проверки на разсадените площи тютюн съгласно ЗТТИ и ППЗТТИ;
 • изготвя предложения до Общински съвет за начина на стопанисване на земеделските земи и язовири- общинска собственост;
 • подготвя и участва в търгове за отдаване под наем и аренда на земеделски земи.

 • дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и проекти за решения на Общинския съвет;
 • дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на Кмета на Общината;
 • съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;
 • дава мнение по законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекртяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;
 • осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт;
 • дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;
 • участва в конкурси и търгове, провеждани от Общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.

Ръководи Дирекция „Обща администрация”.1.Организира и контролира цялостната дейност в Дирекцията.

2.Ръководи изпълнението на конкретните задачи, поставени за разработване от отделните изпълнители. Разпределя задачите и носи отговорност за изпълнението им.

3.Контролира цялостната техническа организация по прилагане на Наредбата за условията и реда на оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация, контрол по сроковете за изпълнение и поддържанена досиетата.

4.Като пряк ръководител на „Човешки ресурси”, ръководи и контролира процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните характеристики в Община Сунгурларе. Участва в разработване и ктуализиране на длъжностните характеристики на служителите в Дирекцията.

5.Осъществява контрол по административното обслужване. Отговаря за изработване и актуализиране на Вътрешни правила за документооборота и Номенклатура на делата, съхранявани в Община Сунгурларе и своевременното актуализиране на същите. Изготвя предложения за изменения на Наредбата за таксите и цените на услугите.

6.Организира разработването, съгласуването и актуализирането на вътрешни документи, свързни с осъществяване на взаимодействие между звената на Дирекцията и Администрацията, като цяло.

7.Периодично анализира изпълнението на възложените задачи на персонала от ръководената от него Дирекция( включително и установяване удовлетвореността на гражданите от извършваните административни услуги), като предлага мерки за усъвършенстване и подобряване на работата.

8.Отговаря за наличността на информационни материали за предоставяните административни услуги и следи за тяхната актуалност.

9.Изпълнява задължения/ дейности по проекти, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

10.В рамките на своята компетентност изпълнява и други задачи възложени му от Кмета на Общината със Заповед.

 • създава и поддържа ргистри за гражданското състояние и регистри за населението;
 • създава и поддържа автоматизирани информационни фондове въз основа на регистрите за населението;
 • създава и поддържа регистър на настоящите и постоянни адреси в общината;
 • приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, свързани с гражданското състояние;
 • оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметските наместници;
 • контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;
 • извършва сватбените ритуали;
 • извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт.

 • осъществява организационното и техническо обслужване на Общински съвет Сунгурларе;
 • осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии и поддържа регистър с решенията на Общински съвет;
 • осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
 • осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актове на общински съвет и становищата на комисиите;
 • осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
 • изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинска администрация или възложени му от председателя на Общинския съвет;
 • съхранява всички нормативни документи и помощни материали на общинския съвет.

 • изготвя документите по служебни и трудови правоотношения, спазва трудовото законодателство и нормативните разпоредби на Закона за държавния служител и КТ;
 • изготвя индивидуалните трудови договори и допълнителни споразумения на служителите и работниците.Изготвя, съхранява и допълва личните досиета на общинската администрация, както и на ръэководителите на бюджетните звена, чийто ръководител е кмета на общината;
 • оформя и съхранява всички документи по движението, регистрацията и отчисляването на кадрите като: трудови договори при назначаване, допълнителни споразумения за преназначаване, промяна на възнаграждението или заплащането на прослужено време, заповеди за прекратяване на трудовия договор, заповеди за награди и наказания;
 • разнася своевременно в трудовите книжки настъпилите промени по сключени договори, при напускане на служителите оформя трудовите книжки съгласно изискванията;
 • съгласува с главния счетоводител трудовите договори, допълнителните споразумения, заповедите за прекратяване на трудовите договори, промените във възнагражденията;
 • изготвя и съхранява присъствената книга за общинска администрация, заповедната книга на общината, книгата за извънреден труд;
 • съхранява и използува при необходимост кръглия печат на общината и квадратния печат за трудовия стаж, като ги съхранява съгласно вътрешните правила .
 • съхранява личните досиета на служителите в заключен шкаф, като се забранява достъпа до тях на останалите служители на общината;
 • изпълнява и други задачи поставени от кмета, зам.кметовете , секретаря на общината и директорите на дирекции;
 • организира разработването на длъжностните характеристики на служителите, както и тяхното актуализиране;
 • изготвя УП-1 и УП-2 при пенсиониране на работници и служителиот общинската администрация и звената към нея и ги предоставя в НОИ- Бургас;
 • уведомява териториалното поделение на НОИ за сключените, изменени и прекратени договори на служителите в общинската администрация;
 • участва в разработването на програми за развитие на човешките ресурси.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Директор на Дирекция „Специализирана администрация” – Тодорка Павлева

Директор Дирекция „Образование и училищно здравеопазване”- Антоанета Алексиева;

 

Гл. експерт „АПО” при „Образование и училищно здравеопазване” – Милена Куриева- Джин;

Ст. инспектор „МДТ” – Маргарита Рачева;

Инспектор „МДТ” – Венелина Катърджиева;

Ст. счетоводител „МДТ” – Даниела Петрова;

Техн. сътрудник „Касиер-приходи” при „МДТ”– Валунка Христова;

Гл. експерт „Строителство”- Кънчо Георгиев;

Гл. специалист „Устройство на територията” – Донка Маринчева;

Гл. специалист „Кадастър и контролни дейности” – Тодор Кенов;

Мл. експерт „Еколог”- Ирена Чуклева;

Ст. специалист „Чертожник”- Виолета Андреева;

Специалист „Контролни дейности по строителството”- Гергана Желязкова;

Ст. специалист „Селско и горско стопанство”- Иван Чуков;

Началник отдел „Строителство и инвестиционни проекти”- Тодорка Павлева;

Ст. експерт „Програмно развитие обществени поръчки” – Венко Данев;

Мл.експерт „Евроинтеграция и инвестиционна политика”- Исмегюл Мехмед;

Специалист „Евроинтеграция и инвестиционна политика”- Димитрина Събева;

Специалист „Евроинтеграция и инвестиционна политика”- Азизе Куз;

Мл. експерт „Социални дейности”- Диляна Чанкова- Янева;

Гл. експерт „Култура”- Тончо Тончев;

Началник отдел „Спорт и туризъм”- Шабан Мустафа;

Началник отдел „Общински горски територии- район Източен”- Йонка Радева;

Гл. експерт „Общински горски територии” при район Източен- Друмчо Роев;

Мл. експерт „Общински горски територии” при район Източен- Еметула Мустафа;

Гл. специалист „Общински горски територии” при район Източен- Хазим Хюсеин;

Гл. специалист „Общински горски територии” при район Източен- Али Мехмед;

Гл. специалист „Общински горски територии” при район Източен – Здравко Георгиев;

Специалист „Общински горски територии” при район Източен – Хасан Хасан;

Началник отдел „Общински горски територии- район Западен” – Пепи Банков;

Гл. експерт „Общински горски територии” при район Западен – Атанас Димов;

Гл. специалист „Общински горски територии” при район Западен – Ганчо Манев;

Ст. специалист „Общински горски територии” при район Западен – Диян Атанасов;

Специалист „Общински горски територии” при район Западен – Ерай Ходжа;

Специалист „Общински горски територии” при район Западен – Метин Гюджен;

Специалист „Общински горски територии” при район Западен – Милена Кашичева;

Специалист „Общински горски територии” при район Западен – Пенка Стоянова;

Оперативен дежурен – Славчо Дюлгеров;

Оперативен дежурен – Стефан Вълков;

Оперативен дежурен – Веселин Гашев;

Оперативен дежурен – Сашко Банов;

Оперативен дежурен – Ганчо Савов;

Охранител – Елена Панева;

Охранител- Минка Малчева;

Шофьор лекотоварен автомобил Сунгурларе- Коста Дучев;

Изпълнител - чистач - Еленка Огнянова;

Изпълнител- чистач – Атанаска Атанасова;

Изпълнител- чистач – Фанче Христова.

 

2/ Дирекция „Специализирана администрация” подпомага осъществяването на правомощията на кмета, като орган на изпълнителната власт на територията на общината, свързани с неговата компетентност.

 • координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на образователно- възпитателния процес и осъществява контакти с Министерството на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;
 • координира и контролира изразходването на средства по делигираните бюджети на училищата;осигурява задължителното обучение на учениците до 16 годишна възраст;

 • разработва финансирането на общинските детски заведения. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;

 • осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;

 • осигурява условията за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учителите и учениците;

 • разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;

 • разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;

 • разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;

 • участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;

 • координира дейността на спортните клубове на територията на общината;

 • участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;

 • участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ППМН);

 • води общински регистър за местните вероизповедания;

 • организира детското и ученическото здравеопазване на територията на общината;

 • организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно- исторически календар;

 • организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали от Културната програма на общината;

 • извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява пряко своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;

 • разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината;

 • организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации; кампании за донорство и спонсорство.

 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим жилищен имот;
 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим не жилищен имот на предприятие;

 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство;

 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на земеделски земи, гори и земи от горския фонд;

 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж;

 • издаване на удостоверение за декларирани данни;

 • издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения към Община Сунгурларе;

 • искане за издаване на документ- удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл. 87 ал.6 ДОПК;

 • издаване на дубликат на платежен документ за платен местен данък към Община Сунгурларе;

 • издаване на дубликат на данъчна декларация по ЗМДТ;

 • заверяване на молби- декларации за обстоятелствена проверка;

 • приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на Община Сунгурларе, съгл. Чл. 14 от ЗМДТ;

 • приемане и обработване на декларации за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл.25ал.2 от ЗМДТ;

 • приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху притежаваното пътно превозно средство, без леки автомобили съгласно чл.54,ал.1 от ЗМДТ;

 • приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци;

 • приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битовите отпадъци;

 • искане за прихващане или възстановяване на не дължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл.129 ал.1 ДОПК;

 • приемане и обработване на декларация по чл.54,ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;

 • приемане и обработване на декларации за туристическа такса;

 • приемане на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;

 • приемане на декларация  за определяне на такса за притежание на куче;

 • Уведомление за продадено,унищожено,бракувано превозно средство.

 • изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 • поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа;

 • поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за обработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените решения за строеж, регустър на въведените в експлоатация строежи и др.;

 • организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;

 • извършва административно- технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж и актове за узаконяване съгласно ЗУТ;

 •  извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите;

 • контролира изпълнението на влезли в сила заповеди на Кмета на общината за премахване на незаконни строежи;

 • извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;

 • изготвя удостоверения в рамките на своята компетентност;

 • участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на общината;

 • извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастрални карти и имотен регистър;

 • изготвя и процидира препискитепо допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;

 • организира обявяването на промени в кадастрални, регулационни и нивелетни планове;

 • нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;

 • ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на Общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;

 • съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;

 • участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;

 • окомплектова преписки до съда;

 • издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт;

 • извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им;

 • заверява протоколите за откриване на строителна площадка;

 • осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива;

 • ограничава урегулирани поземлени имоти;

 • подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи за инфраструктурни обекти, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;

 • изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;

 • участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;

 • координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК,ОДП, както и с неправителствените екологични и природозащитни организации и движения и научната общност(висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;

 • контролира екологичното състояние на общината;

 • изготвя задания на проекти на озеленяване;

 • въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъците; осигурява контрол по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци;

 • участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;

 • упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи;

 • разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани чрез тях, чрез всички средства за масова информация;

 • извършва всички процедури и дейности по регистрацията и въвеждането в експлоатация на строежите от IV- та и V- та категория, съобразно изискванията на ЗУТ, наредбите и указанията на МРРБ;

 • води регистри на заповедните книги и на техническите паспорти на строежите.

 • организира разработването и съдейства за изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на икономиката на общината;
 • осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес- програми; внася предложения до Общински съвет за изменение на дружествените договори и договорите за управление на общинските фирми; изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри;

 • събира информация и подготвя проекти по различни програми на структурните и Кохезионния фонд;

 • организира и координира дейностите по одобрените проекти;

 • участва в разработката на краткосрочни и дългосрочни програми- международни и местни, свързани с дейността на отдела;

 • извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела;

 • участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на Общината.

 • организира и контролира дейността домашен социален патронаж и специализираните заведения за социални услуги, както и клубовете на пенсионера и инвалида и други местни дейности за предоставяне на социални услуги;
 • клубовете на пенсионера и инвалида и други местни дейности за предоставяне на социални услуги;

 • участва в комисии, разглеждащи здравни и социални проблеми на територията на общината;

 • подготвя общинска програма за предоставяне на социални услуги;

 • участва в обществения съвет по етнически и демографски въпроси, както и в програмите и проектите свързани с интегрирането на малцинствата.

 • участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми;
 • организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно- исторически календар;

 • координира работата на общинските културни институти и читалища;

 • осигурява периодично обучение на ръководителите на образователни, културни и спортни звена;

 • контролира изпълнението на решенията, както и всички заповеди, предписания и др. На контролни органи и Кмета на Общината.

 • пряко отговаря за спорта и туризма в общината, като осъществява координация в различните направления;
 • изготвя спортен календар за съответната година и следи за неговото изпълнение;

 • организира провеждането на спортните прояви залегнали в годишния календар, осигурява участието на отборите и контролира изразходването на отпуснатите средства;

 • съдейства при организацията на спортните прояви от държавния спортен календар, чиито домакини са спортните клубове, регистрирани на територията на Общината;

 • води картотека на изградените спортни клубове и осъществява контрол върху изпълнението на взаимните им договорености с Общината;

 • при възможност може да подпомага тяхната дейност при строг контрол за законосъобразното разходване на отпуснатите от общинския бюджет финансови средства;

 • осъществява контакти за спонсориране на различните спортни прояви на клубовете от Общината;

 • организира и контролира изграждането , поддържането на спортните и туристически обекти и съоръжения, общинска собственост;

 • организира и популяризира дейността по формиране и реализиране на политиката на общината за развитието на туризма;

 • участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на спорта и туризма;

 • участва в комисии, разглеждащи спортни въпроси и такива касаещи туризма в общината;

 • участва в разработването на Проекти по оперативни програми финансирани със средства от Европейския съюз.

 • осъщестява управлението на горските територии собственост на Община Сунгурларе;
 • организира извършването на предвидените проекти отнасящи се за ОГФ;

 • ежегодно изготвя необходимата по Закона за горите и ППЗГ документация и съгласуването и съ съответната структура на Агенцията по горите;

 • организиране залесяването на земи от общинския горски фонд и последващото отглеждане на създадените култури;

 • организира ползването на дървесината съгласно предвижданията в лесоустройствения проект на съответната структура на ГАГ;

 • организиране извършването на предвидените в лесоустройствения проект на съответната структура на Агенцията по горите сечи;

 • организиране охраната   на Общинския горски фонд, включително и мероприятията за борба с болести и вредители, пожари и каламитети;

 • организира и регламентира съгласно нормативните документи пашата в горските територии собственост на Общината;

 • организира странични ползвания от Общински Горски Територии;

 • организира ползването на горите и земите от ОГТ.

 • осъщестява управлението на горските територии собственост на Община Сунгурларе;
 • организира извършването на предвидените проекти отнасящи се за ОГФ;

 • ежегодно изготвя необходимата по Закона за горите и ППЗГ документация и съгласуването и съ съответната структура на Агенцията по горите;

 • организиране залесяването на земи от общинския горски фонд и последващото отглеждане на създадените култури;

 • организира ползването на дървесината съгласно предвижданията в лесоустройствения проект на съответната структура на ГАГ;

 • организиране извършването на предвидените в лесоустройствения проект на съответната структура на Агенцията по горите сечи;

 • организиране охраната   на Общинския горски фонд, включително и мероприятията за борба с болести и вредители, пожари и каламитети;

 • организира и регламентира съгласно нормативните документи пашата в горските територии собственост на Общината;

 • организира странични ползвания от Общински Горски Територии;

 • организира ползването на горите и земите от ОГТ.

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/