СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ

СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОДИ ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО ПОЛОЖЕНИЕ

/за периода 2012-2014г./

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

В последните години на преход в българското общество институциите ,в това число президенство , правителства и други, все повече се търси начин за въвеждане модел на демократичен плурализъм, защита правата на човека и основните човешки свободи. Община Сунгурларе се опитва да върви по пътя на принципите на демокрация, толериране и уеднаквяване на обществените нагласи с тези на други в това отношение български Общини.

Насоките са за отстояване на позиции в посока развитие на отношения между етносите, преодоляване на дистанцията и диалог, подпомагащ процесите за интегриране на малцинствените общности в българското общество, като целта е постигането на трайни резултати.

Република България е член на ЕС. България е страна, подписала Европейската конвенция по правата на човека, Международния пакет за икономическите, социални и културни права, Международната конвенция на ООН за премахване на всички форми на дискриминация. Приета бе и “Рамкова програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество”. През 2005 г., на 02 февруари,   официално стартира “ДЕКАДА НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2005 – 2015 г.”   Eвропейки държави, подписаха декларация, с която заявиха политическата си воля за решаването на проблемите на ромската общност. Министерският съвет одобри на 21.12.2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Бяха разработени,предложени и реализирани   различни програми и проекти във всички обществени сфери, а именно:

    vОбразование, заетост, култура, социална защита, благоустрояване и др.

С тези предприети дейности се търси нов модел на обществена нагласа и отношения, които да определят активното участие на всички. Промени, които да гарантират стабилност, устойчивост на развитието на обществото в България с цел присъединяване във всички структурите на Европейския съюз.

До колко тези дейности дават резултат и какви са очакванията ?

Тук трябва да се изтъкне факта ,че неграмотноста, високият процент на безработица, жилищните условия, , зависимостта от социално подпомагане, бедността, хигиенни условия сред някой от малцинствените групи са фактори, които влияят отрицателно спрямо интегрирането на тази общност от хора.

Поради посочените причини и фактори, съпроводени най-вече с промяната в обществените и икономически отношения, някой от етническите малцинства не успяват да се подготвят и реално да отговорят на изискванията , произтичащи от членството ни в ЕС.

Това от своя страна дава отражение върху интеграция на малцинствата в българското общество, което като процес е, и в Община Сунгурларе.

На територията на Община Сунгурларе живеят   представители на различни етноси: роми, турци, каракачани,   и др.
Като етническа специфика на Община Сунгрларе можем да посочим следните данни

Изтегли целият текст в Word

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

Кой е тук?

В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/