ЗАПОЗНАВАНЕ С ДЕЙНОСТТА НА МКБППМНЗАПОЗНАВАНЕ С ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН И С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


I. Общи положения
В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става ролята на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на училищното ръководство и на учениците .
Комисиите са създадени в изпълнение на Националният план за противодействие на престъпленията на малолетни и непълнолетни. Примерен статут е разработен от ЦКБППМН към МС.
Ръководен от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон са регламентирани дейността и функциите на комисиите.

ІІ. Структура на МКБППМН
Местната комисия се създава на ниво община и се назначава със заповед на кмета на общината.
Комисия се състои от председател и членове: Ръководи се от председател и секретар. Председателят е зам. Кмет на Община Сунгурларе – Селиме Куз, а секретаря Цонко Беев. Останалите членове са юрист, педагози, и други . Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Сунгурларе помощни органи са:
• Обществени възпитатели: 4 на брой – педагози и обществени личности. В основата на тяхната дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК; с малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск.ІІІ. Основна дейност на МКБППМН
Местните комисии са органите за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община. Като органи по превенцията на местно ниво, местните комисии осъществяват различни програми и дейности по предотвратяване извършването на противообществени прояви и криминални деяния от малолетни и непълнолетни. Превантивната дейност включва и идентификация и проучване на проблемите на територията на общината; консултиране и професионална квалификация; разработване и издаване на информационни материали.
Местната комисия е компетентен орган, който организира и координира социално превантивната дейност на територията на общината; издирват и установяват съвместно с инспекторите при детските педагогичиски стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие; разглеждат деянията, налагат възпитателни мерки, правят предложения до съда за налагане на възпитателни мерки; привеждат в изпълнение мерките.

ІV. Законодателство

МКБППМН – Сунгурларе осъществява своята дейност ръководейки се от

1.    ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
2. ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
3. ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
4. ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
5. КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
6. НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД


V. Задачи на МКБППМН
Основната задача на Местните комисии е да информира обществеността за рисковите ситуации, при които малолетни и непълнолетни могат да бъдат въвличани в извършването на криминални деяния, за мерките за възпитателно въздействие, които се предприемат в такива случаи, за състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави и е извършено от малолетни или непълнолетни лица.
Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.
Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.
На извършилите противообществени прояви на базата наказателно постановление по предложение на прокурора се образува Възпитателно дело. В зависимост от степента /тежестта/ на извършеното противообществено деяние се налагат възпитателни мерки - предупреждение; задължаване да се извини на пострадалия; задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението; поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи; поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател; забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения; забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица; забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности; задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото; настаняване в социално-педагогически интернат; предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца; настаняване във възпитателно училище-интернат.
Социално-педагогическите интернати са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни над 8 - годишна възраст и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.
Възпитателните училища интернати са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни над 8 - годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът или прокурорът са наложили такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс (НК).
Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява.


VІ. Други

Акцент в работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви е превантивната дейност сред подрастващите. Тази година това ще включва конкурси, състезания, беседи, лекции от наши и външни специалисти.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ ПРИ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.
Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.
Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата
Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми
Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
Контролира
Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамик
Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Обществени възпитатели:
Училищни комисии:

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
АСОЦИАЛНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ
• I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
• 1. Училищните комисии за превенция на асоциалните прояви на учениците са звена
за подпомагане на педагогическото ръководство по осъществяване на ранна превенция
на асоциални прояви на учениците.
• 2. Училищните комисии се създават на ниво училище.
• II. СЪСТАВ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ
• 1. Съставът на училищните комисии се определя със заповед на директора.
• 2. В училищните комисии се включват: педагогически съветници, класни
ръководители, учители, училищен лекар /медицинско лице/, представител на
училищното настоятелство, родители, представител на фирмата, които охраняват
училището и други по преценка на ръководството на училището.
• 3. Училищните комисии се ръководят от заместник директор или от упълномощено
от педагогическия съвет лице.
• 4. Училищните комисии упражняват контрол по изпълнението на
вътрешноучилищния правилник и информират педагогическия съвет за резултатите.
• III. ДЕЙНОСТ
• 1. Училищните комисии проучват:
• - причините за асоциалните прояви на учениците от съответното училище;
• - факторите застрашаващи сигурността на учениците; съдействат и предлагат мерки
за тяхната сигурност в училището и района около него;
• - проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна среда /семейства с
родител/и/, изтърпяващи присъда, семейства с криминалнопроявени родители,
семейства с родители, които злоупотребяват с алкохол или наркотици, семейства с
психичноболни родители, семейства, в които се упражнява различен вид насилие,
социалнослаби семейства, семейства, в които децата не се отглеждат от родителите и
др./;
• - причините за системно непосещение, бягства и отпадане от училище, за бягства от
дома и предлага мерки на училищното ръководство;
• - случаите на насилие срещу деца в училището и причините за това, и предлага
мерки на компетентните органи, оказва психологична помощ на пострадалите от насилие
деца.
• 2. Със съдействието на местната комисия за БППМН и училищното настоятелство
подготвя и реализира на училищно ниво програми и проекти по предотвратяване на
извършването на криминални деяния, асоциално поведение, насилие, наркомании,
проституция, СПИН и половопреносими болести, безнадзорност, скитничество, бягство от
дома, влияние на криминогенни секти и др.
• 3. Предлага на педагогическия съвет мерки за ограничаване извършването на
криминални деяния и асоциалното поведение на учениците в зависимост от конкретните
поведенчески проблеми и възможности на училището.
• 4. Организира самостоятелно или съвместно с други организации обучение по
законодателството за деца, правата на децата, девиации в поведението, отговорността и
ролята на родителите.
• 5. Подпомага решаването на конфликти, личностни проблеми в общуването,
проблеми, свързани с девиации в поведението на учениците и консултира родители съссъдействието на специалисти.
• 6. Предлага мерки на училищното ръководство по осигуряване на реда и
дисциплината, участва в изготвяне на вътрешния правилник на училището и контрола по
спазването му.
• 7. Уведомява:
• - педагогическият съвет по проблеми, свързани с поведението на учениците. Прави
предложение пред класния ръководител и педагогическия съвет в съответствие с
Правилника за приложение на Закона за народната просвета;
• - МКБППМН за криминални деяния и асоциални прояви, извършени от малолетни и
непълнолетни от училището;
• - МКБППМН относно родители, проявили нехайство към отглеждането и
възпитанието на децата си и на основание чл.47 от Закона за народната просвета
предлага санкции по отношение на родители, чиито деца не посещават училище;
• - полицията и прокуратурата при наличие на данни за криминални деяния,
извършени от ученици или за престъпни посегателства срещу деца;
• - дирекциите за социално подпомагане /ОЗД/ при получаване на информация за
деца, подложени на различно по вид насилие или за родители /настойници/, които
проявяват нехайство при отглеждането на децата си.
• 8. Предлага на училищните и други компетентни органи и неправителствени
организации идеи за осмисляне на свободното време и отдиха на учениците, участва в
организирането на извънкласна и извънучилищна дейност.
• IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
• 1. Училищните комисии работят в сътрудничество с класните ръководители,
педагогическите съветници, училищното настоятелство, родителите.
• 2. Училищните комисии съгласуват дейността си с МКБППМН.
• 3. Училищните комисии взаимодействат с:
• - помощните органи на МКБППМН - центрове за социална превенция, консултативни
кабинети;
• - обществени възпитатели;
• - инспектори на ДПС;
• - дирекциите за социално подпомагане /ОЗД/;
• - неправителствени организации.
• V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛ НА УК
• 1. Училищните комисии разработват годишен план за работа, съобразен с
особеностите на училището, учениците и населеното място /квартал, град, село/ , в
което се намира училището и дългосрочни програми при необходимост.
• 2. Планът на училищните комисии се одобрява от педагогическия съвет и
училищното настоятелство.
• 3. Училищните комисии водят задължително документация за всички случаи на
ученици с асоциално поведение и претърпели насилие.
• 4. Училищните комисии представят на МКБППМН, в началото на учебната година
план за работа, а в края на учебната година - информация за дейността си.
• 5. Училищните комисии водят книга за кореспонденция.
• 6. Контролът върху дейността на училищните комисии се упражнява от
педагогическото ръководство, общинските и регионалните органи за управление на
образованието и местните комисии за БППМН.
• VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
1. Активно работещите в училищните комисии могат да бъдат допълнително
материално стимулирани по ред, определен от министъра на образованието и науката.   
Заповед за състава на членовете на МКБППМН в JPG формат

 

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН И С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

I. Общи положения
В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става ролята на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на училищното ръководство и на учениците .
Комисиите са създадени в изпълнение на Националният план за противодействие на престъпленията на малолетни и непълнолетни. Примерен статут е разработен от ЦКБППМН към МС.
Ръководен от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон са регламентирани дейността и функциите на комисиите.

ІІ. Структура на МКБППМН
Местната комисия се създава на ниво община и се назначава със заповед на кмета на общината.
 
Комисия се състои от
председател и членове: Ръководи се от председател и секретар. Председателят е зам. Кмет на Община СунгурлареСелиме Куз, а секретаря Цонко Беев. Останалите членове са юрист, педагози, и други . Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Сунгурларе помощни органи са: 
• Обществени възпитатели:
4 на брой – педагози и обществени личности. В основата на тяхната дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК; с малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск.  

ІІІ. Основна дейност на МКБППМН
Местните комисии са органите за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община. Като органи по превенцията на местно ниво, местните комисии осъществяват различни програми и дейности по предотвратяване извършването на противообществени прояви и криминални деяния от малолетни и непълнолетни. Превантивната дейност включва и идентификация и проучване на проблемите на територията на общината; консултиране и професионална квалификация; разработване и издаване на информационни материали.
Местната комисия е компетентен орган, който организира и координира социално превантивната дейност на територията на общината; издирват и установяват съвместно с инспекторите при детските педагогичиски стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие; разглеждат деянията, налагат възпитателни мерки, правят предложения до съда за налагане на възпитателни мерки; привеждат в изпълнение мерките.

 

ІV. Законодателство 


МКБППМН –
Сунгурларе осъществява своята дейност ръководейки се от 

1.      ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
2. ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
3. ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА 
4. ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 
5. КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 
6. НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

 

 

V. Задачи на МКБППМН
Основната задача на Местните комисии е да информира обществеността за рисковите ситуации, при които малолетни и непълнолетни могат да бъдат въвличани в извършването на криминални деяния, за мерките за възпитателно въздействие, които се предприемат в такива случаи, за състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Противообществената проява е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави и е извършено от малолетни или непълнолетни лица.
 
Малолетни лица са лицата на възраст от 8 навършени до 14 ненавършени години.
Непълнолетни лица са лицата на възраст от 14 навършени до 18 ненавършени години.
На извършилите противообществени прояви на базата наказателно постановление по предложение на прокурора се образува Възпитателно дело. В зависимост от степента /тежестта/ на извършеното противообществено деяние се налагат възпитателни мерки - предупреждение; задължаване да се извини на пострадалия; задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението; поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи; поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател; забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения; забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица; забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности; задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото; настаняване в социално-педагогически интернат; предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца; настаняване във възпитателно училище-интернат.
Социално-педагогическите интернати са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни над 8 - годишна възраст и непълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени прояви.
Възпитателните училища интернати са специализирани заведения, в които се настаняват малолетни над 8 - годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществените прояви, към които възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание няма подходяща социална среда. Във ВУИ се настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът или прокурорът са наложили такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс (НК).
 
Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието мярка за възпитателно въздействие спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява.

 

 

VІ. Други 

Акцент в работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви е превантивната дейност сред подрастващите. Тази година това ще включва конкурси, състезания, беседи, лекции от наши и външни специалисти.

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ ПРИ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.

Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата

Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми

Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Контролира 

Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамик

Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Обществени възпитатели:

 

 

 

 

Училищни комисии:

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА

УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА

АСОЦИАЛНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

· I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

· 1. Училищните комисии за превенция на асоциалните прояви на учениците са звена

за подпомагане на педагогическото ръководство по осъществяване на ранна превенция

на асоциални прояви на учениците.

· 2. Училищните комисии се създават на ниво училище.

· II. СЪСТАВ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ

· 1. Съставът на училищните комисии се определя със заповед на директора.

· 2. В училищните комисии се включват: педагогически съветници, класни

ръководители, учители, училищен лекар /медицинско лице/, представител на

училищното настоятелство, родители, представител на фирмата, които охраняват

училището и други по преценка на ръководството на училището.

· 3. Училищните комисии се ръководят от заместник директор или от упълномощено

от педагогическия съвет лице.

· 4. Училищните комисии упражняват контрол по изпълнението на

вътрешноучилищния правилник и информират педагогическия съвет за резултатите.

· III. ДЕЙНОСТ

· 1. Училищните комисии проучват:

· - причините за асоциалните прояви на учениците от съответното училище;

· - факторите застрашаващи сигурността на учениците; съдействат и предлагат мерки

за тяхната сигурност в училището и района около него;

· - проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна среда /семейства с

родител/и/, изтърпяващи присъда, семейства с криминалнопроявени родители,

семейства с родители, които злоупотребяват с алкохол или наркотици, семейства с

психичноболни родители, семейства, в които се упражнява различен вид насилие,

социалнослаби семейства, семейства, в които децата не се отглеждат от родителите и

др./;

· - причините за системно непосещение, бягства и отпадане от училище, за бягства от

дома и предлага мерки на училищното ръководство;

· - случаите на насилие срещу деца в училището и причините за това, и предлага

мерки на компетентните органи, оказва психологична помощ на пострадалите от насилие

деца.

· 2. Със съдействието на местната комисия за БППМН и училищното настоятелство

подготвя и реализира на училищно ниво програми и проекти по предотвратяване на

извършването на криминални деяния, асоциално поведение, насилие, наркомании,

проституция, СПИН и половопреносими болести, безнадзорност, скитничество, бягство от

дома, влияние на криминогенни секти и др.

· 3. Предлага на педагогическия съвет мерки за ограничаване извършването на

криминални деяния и асоциалното поведение на учениците в зависимост от конкретните

поведенчески проблеми и възможности на училището.

· 4. Организира самостоятелно или съвместно с други организации обучение по

законодателството за деца, правата на децата, девиации в поведението, отговорността и

ролята на родителите.

· 5. Подпомага решаването на конфликти, личностни проблеми в общуването,

проблеми, свързани с девиации в поведението на учениците и консултира родители съссъдействието на специалисти.

· 6. Предлага мерки на училищното ръководство по осигуряване на реда и

дисциплината, участва в изготвяне на вътрешния правилник на училището и контрола по

спазването му.

· 7. Уведомява:

· - педагогическият съвет по проблеми, свързани с поведението на учениците. Прави

предложение пред класния ръководител и педагогическия съвет в съответствие с

Правилника за приложение на Закона за народната просвета;

· - МКБППМН за криминални деяния и асоциални прояви, извършени от малолетни и

непълнолетни от училището;

· - МКБППМН относно родители, проявили нехайство към отглеждането и

възпитанието на децата си и на основание чл.47 от Закона за народната просвета

предлага санкции по отношение на родители, чиито деца не посещават училище;

· - полицията и прокуратурата при наличие на данни за криминални деяния,

извършени от ученици или за престъпни посегателства срещу деца;

· - дирекциите за социално подпомагане /ОЗД/ при получаване на информация за

деца, подложени на различно по вид насилие или за родители /настойници/, които

проявяват нехайство при отглеждането на децата си.

· 8. Предлага на училищните и други компетентни органи и неправителствени

организации идеи за осмисляне на свободното време и отдиха на учениците, участва в

организирането на извънкласна и извънучилищна дейност.

· IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

· 1. Училищните комисии работят в сътрудничество с класните ръководители,

педагогическите съветници, училищното настоятелство, родителите.

· 2. Училищните комисии съгласуват дейността си с МКБППМН.

· 3. Училищните комисии взаимодействат с:

· - помощните органи на МКБППМН - центрове за социална превенция, консултативни

кабинети;

· - обществени възпитатели;

· - инспектори на ДПС;

· - дирекциите за социално подпомагане /ОЗД/;

· - неправителствени организации.

· V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНТРОЛ НА УК

· 1. Училищните комисии разработват годишен план за работа, съобразен с

особеностите на училището, учениците и населеното място /квартал, град, село/ , в

което се намира училището и дългосрочни програми при необходимост.

· 2. Планът на училищните комисии се одобрява от педагогическия съвет и

училищното настоятелство.

· 3. Училищните комисии водят задължително документация за всички случаи на

ученици с асоциално поведение и претърпели насилие.

· 4. Училищните комисии представят на МКБППМН, в началото на учебната година

план за работа, а в края на учебната година - информация за дейността си.

· 5. Училищните комисии водят книга за кореспонденция.

· 6. Контролът върху дейността на училищните комисии се упражнява от

педагогическото ръководство, общинските и регионалните органи за управление на

образованието и местните комисии за БППМН.

· VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

1. Активно работещите в училищните комисии могат да бъдат допълнително

материално стимулирани по ред, определен от министъра на образованието и науката.

 

 

 

 

 

 

     

Основно меню

Първа страница

Община Сунгурларе

Структура

Достъп до информация

Култура

Образование

Проекти

Профил на купувача

МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Бюджет и финанси

МКБППМН

Общински план за развитие

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ "2014

Местни избори "2015

 

baner-MDT

SO 2014

Последни Новини

Кой е тук?

В момента има 17  гости и няма потребители и в сайта

o78dhcqjed Napalm soft http://napalmsoft.blogspot.com/